HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییان تربیت (پیروان رکس کینگ و بقیه)

نام : جامعه بهایی تربیت

اعتقاد : بیت العدل ملی بهاییان ارتودکس آمریکا و کانادا، متضمن یک «مرامنامه» است که توجیه  کننده "بهاییان بدون ولی امر" است و منشاء تشکیلاتی ورویداد های مرتبط باجدایی فعلی آن ها از بیت العدل جهانی را توضیح می دهد.

 سپس رکس کینگ گروه خودش را باعنوان : " جامعه بهایی ارتدوکس " در لاس وگاس و نیو مکزیکو تشکیل داد. آن ها میگفتند که ریمی نه ولی امر بلکه فقط یک نائب بود و اینکه جامعه بین المللی بهایی یک شورای نواب است که رهبری امر را تا زمانی که وارثی واقعی از نسل بهاءالله بیاید و ولی امر شود بر عهده خواهند داشت (نواب میبایست او رابه این سمت برگزینند.) کینگ خود را به عنوان نائب بعدی و اعضای خانواده اش رابه عنوان اعضای نواب تعیین کرد. این گروه بعداً خود را : " جامعه بهائی تربیت" نام نهادند.

ما یک جامعه متشکل بهایی هستیم که تعالیم بهاءالله، بنیان گزار آیین بهایی را قبول داریم و معتقد به تداوم ولایت امر هستیم . مؤسسه ولایت امربه منظورهدایت روحانی دنیای بهایی تاسیس شد. این آیین اززمان مرگ  شوقی افندی اولین ولی امر، در سال 1957، فاقد رهبری بوده است. آن ها معتقدند که در آینده فردی از نسل بهاءالله برخواهد خاست تا ردای ولایت امر را دربرکند. ضمنا این جامعه مؤمنین توسط شورای "نواب" اداره می شود که هدفی ندارد جزاتحاد بهاییان به امید روزی که دومین ولی امرظهور نماید و هدایت روحانی را به امربازگرداند و دوباره بهاییان جهان را متحد کند. برای آگاهی بیشتر در مورد انجمن ویژه ما لطفا نگاهی به «مرامنامه» ما بیاندازید.

وبسایت ها :

http://www.obcnhj.org/redirect.html

http://www.tarbiyatcenter.org/index.html

http://tarbiyatbahai.blogspot.com/