HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییان مرتد

آن ها که معتقدند که ولایت امر با شوقی افندی پایان پذیرفت و در حال حاضر رهبر واقعی بیت العدل است.

این بزرگترین شعبه بهاییان است. آن ها معتقدند که ولایت امربداء شد (خداوند برنامه اش را عوض کرد ) و ولی امر دیگری پس از شوقی نخواهد بود.

درجریان مرگ شوقی افندی در حالی که او در لندن بود همسرش تلگرافی زدمبنی بر اینکه ولی امر سخت بیمار است؛ که در حقیقت حاکی از درگذشت او بود.

هنگامی که ایادیان در حیفا جمع شدند تا گاوصندوق را باز کنند، مهر را شکستند و وصیت نامه ای نیافتند. بعداً در آن شب، یکی از ایادیان (ایرانی) به ایادیان ایرانی دیگر گفته بود که در ولایت امر بداء شده است. (یعنی خدا نظرش را در مورد آن موضوع عوض کرد) و ولایت امر برای تمام زمان ها پایان پذیرفته است. ابتدا بهاییان انگلیسی و آمریکایی از چنین نظریه‌ای وحشت کردند ولی  آن ها بعداً حرف خود را پس گرفتند و تمام افراد (شامل ریمی) مدرکی را امضا کردند که بیان می کرد که ولی امر جانشینی باقی نگذاشته است و اکنون ایادیان رهبرامرخواهند بود.

 ریمی ادعا کرد که سال ها قبل تعدادی از ایادیان به او مراجعه کرده‌اند و گفته اند "ولی امر می خواهد اگر بدون فرزند ذکورپسراز دنیا برود تو جانشین او باشی!" ریمی احتمالاً باورداشت که  همان ایادیان ممکن است پیش آیند و او را به عنوان دومین ولی امر معرفی کنند. این اتفاق نیافتاد.

به جایش روحیه خانم (همسر شوقی افندی) و ایادی ایرانی که نظریه بداء در ولایت امر را مطرح کرده بود و تعداد اندکی دیگرشورای بین المللی  بهایی را منحل کردند و مؤسسه جدیدی را به نام «ایادیان مقیم ارض اقدس » راه انداختند. این‌ها عبارت از 9 نفرایادی شامل روحیه خانم و برخی از ایادیان دست چین تابع او و تصمیماتش بودند که قرار شد رهبری امر را بدست گیرند . «خانم» از آن تا زمان مرگش  برتمام امور اجرایی آیین بهایی فرمانروایی کرد.

در سال 1963 ایادیان در حیفا با هم  ملاقات کردند و نه عضو شورا را انتخاب کردند و آن ها را بیت العدل جهانی نامیدند تامتولی امر بهاییان باشد. این بیت العدل جهانی هر پنج سال انتخاب می شود.

وبسایت ها :

http://www.bahai.org