HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بهاییان آزاد

کسانی که معتقدند که الواح وصایای عبدالبهاء مدرکی جعلی است که توسط شوقی افندی ربانی درست شده است.

بهاییانی که معتقدند قدرت بهایی با صعود عبدالبهاء پایان پذیرفت و این که میثاق آنطور که فهمیده می‌شود نظریه ای است که مورد نظرعبدالبهاء نبوده است بلکه توسط نویسنده مدرک جعلی مطرح شده است.

به محض آنکه شخصی خود را برتر از دیگران انگارد سقوطش آغاز میگردد. من (عبدالبهاء) هیچ کس را جهت منصب بخصوصی منصوب نکردم بلکه همگی را تشویق به خدمت در درگاه الهی کردم. اساس این آئین دموکراسی خالص روحانیست نه حکومت استبدادی روحانیون

-عبدالبهاء

A شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی

B باب

C بهاءالله

D عبدالبهاء

E روث وایت و هرمان زیمر

میثاق بهاءالله

شخص موعود بهاءالله پس از هزار یا هزاران سال ظاهر خواهد شد. این عهد و میثاقی است که بهاءالله بست  ... در صورت بروز اختلافات، بایدعبدالبهاء مورد مشورت قرار گیرد .... پس از عبدالبهاء هرزمان که بیت العدل جهانی تشکیل شد، اختلافات رابرطرف می کند.

وبسایت :  http://freebahais.com/freebahai.htm