HOME | ENGLISH WEBSITE
 

بیت جهانی ولی امر – پیروان پیران خمسه

 

پیروان بیت جهانی ولی امر به میرزا علی محمد شیرازی (باب)، میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله)، عباس افندی (عبدالبهاء) و شوقی افندی معتقدند.

 

آن ها معتقدند که بر اساس تعالیم بهاءالله و عبدالبهاء بیت العدل جهانی باید رئیسی در قالب ولی امر معصوم داشته باشد. همان طور که بهاءالله گفته است در عصر او 24 ولی امر وجود دارد یعنی باب به همراه هجده حروف حی 19 نفر آن ها راتشکیل می دهد. نام 5 نفردیگر ذکر نشده است، ولی آن ها در آینده خواهند آمد.

 

تمام این 24 ولی امر معصومند و بر اساس تعالیم بهاءالله آن ها سلاطین عالم الهی هستند.

از آنجاکه شوقی هیچ جانشینی تعیین نکرد این بدان معنی است که پیروان بهاءالله باید منتظر آمدن این 5 پیر باشند.

آن هاعمدتا در کانادا هستند.

وبسایت ها :

http://www.5elders.com