HOME | ENGLISH WEBSITE
 

انشعاب در پیروان بهاءالله

انشعاب عمده ی دیگر میان پیروان بهاءالله پس از مرگش اتفاق افتاد. میرزا حسینعلی (بهاءالله) در می 1892 از دنیا رفت و 4 پسر و 3 دختر باقی گذاشت. مشاجره شدیدی در مورد جانشینی بین برادران پدید آمد. بزرگترین برادر عباس افندی ادعا کرد که به لحاظ تداوم وحی الهی او جانشین حقیقی است. اگرچه برادرانش میرزا محمد علی ، میرزا بدیع الله و میرزا ضیاءالله و بسیاری از بهاییان دیگر متقابلاً گفتند که وحی الهی تمام شده است زیرا بهاءالله خودش در "اقدس" نوشته است که هر کس قبل ازاتمام 1000 سال ازظهورآیین بهایی ادعای وحی الهی نمایددر واقع دروغگو است و این ادعایی نا درست است. با این حال عباس افندی به زودی توانست بر این مشکلات غلبه پیدا کند. او لقب "عبدالبهاء" را برگزید و پیروان خود را "ثابتین" و پیروان برادر جوانترش را "ناقضین" نامید. در مقابل پیروان میرزا محمد علی خود را "بهاییان موحد" نامیدند.