HOME | ENGLISH WEBSITE
 

انشعاب میان پیروان عبدالبهاء و شوقی افندی

یکی از بزرگترین منازعات تاریخ بهایی خیلی زود از ذهن جامعه بهایی محو شد، ولی به خاطر وجود اینترنت و مخزن مملو از اطلاعات رایگان آن وپرونده قضایی تشکیل شده توسط بهاییان پیرو بیت العدل حیفاعلیه دوگروه دیگراز بهاییان، آیین بهایی پیرو بیت العدل حیفا هرگز نمی‌تواند رویداد سال 1957 را بپوشاند، علیرغم تمام تلاش‌ ها برای نادیده انگاشتن و کم اهمیت جلوه دادن آن وقتی در آن سال اولین ولی امر این آیین بدون تعیین هیچ جانشینی از دنیا رفت چیزی راکه قرار بود سلسله بلا انفصال رهبری روحانی ومعصوم باشد، از دست داد .

بهاءالله پسرش عبدالبهاء را به عنوان رهبر دین و مفسرالواح و تعالیم بهایی انتخاب کرده بود تا راه او را ادامه دهد. عبدالبهاء این جانشینی رابا تاسیس مقامی با عنوان ولی امرالله و تعیین نوه اش شوقی افندی ربانی در وصیت نامه اش تداوم بخشید و دستور داد که او جانشین خود را در زمان حیات خود تعیین کند. شوقی افندی تئوری های پیچیده یک "نظم جهانی بهائی" را تدوین کرد و دو مؤسسه رهبری بهایی تعیین کرد، شورای بین‌المللی بهایی و ایادیان امر. 

در پی فوت ناگهانی شوقی افندی، بدون فرزند و بدون وصیت‌ نامه ای مشخص، جنگ قدرت شعله‌ور شد. ایادیان امر که توسط همسر شوقی، روحیه خانم، رهبری می شدند ادعایی مطرح کردند که به گونه ای ولایت امر موقتی گروهی بود. رییس شورا، چارلز میسون ریمی با استفاده ازتوقیعات اولین ولی امر در مورد تشکیلات روحانی امری در جهت تحکیم موقعیت خویش، ادعا کرد که دومین ولی امر است. ایادیان  برای رد ادعای او، مباحث دیگری از متون مقدسه بهایی را مطرح کردند و اکثریت بهاییان دنیا را متقاعد کردند که بجای ادعای میسون ریمی از ادعای آنان برای تصدی قدرت پیروی کنند .

در سال 1963 آن ها بیت العدل جهانی را به عنوان مشروع بین‌المللی اداری علیرغم این سوال  که آیا این مؤسسه قانوناً می تواند بدون ریاست ولی امرتاسیس شود در "مرکز جهانی بهائی" حیفا بر پا کردند. محافل روحانی ملی بهایی فرانسه، پاکستان، هند و چند کشور دیگر از ادعای میسون ریمی به عنوان دومین ولی امر پیروی کردندو تمام اعضایشان بلافاصله از سوی بیت العدل طرد شدند. در مقابل میسون ریمی تمام ایادیان امر را طرد کرد و همسر شوقی افندی را "ناقض میثاق کبیر" نامید.

بسیاری از بهاییان با اطلاع از اینکه چنین نزاع گسترده ای بر سر رهبری موجب نابودی اعتبار آیینی است  که برای اعلام وحدت به خود میبالد و در پی برقراری حکومت جهانی است نومیدانه این آیین را رها کردند. میان بهاییان باقیمانده تفرقه افتاد و اقلیت بهاییان پیرو میسون ریمی که بیت العدل حیفا را رد کردند هنوز بر اعتقاد خود باقی هستند. آنان توفیق اندکی درجذب نوکیشان داشته اند، هرچند ظهور اینترنت در سال های اخیرتا حدی به تلاش های آنان یاری رسانیده است. آن ها عمدتا به عنوان ولایت امری شناخته می شوند در حالی که بر روی عقیده خود در تداوم ولایت امردر قیدحیات به عنوان اصل لاینفک آیین بهایی تأکید می کنند. اکثر آن ها در حال حاضر از ژوئل بری مارانجلا پیروی می کنند که ادعا می کند سومین ولی امر است. برخی دیگر به جای او پیرو مدعی ولایت امری به نام ژاک سوقومونیان هستند.

 آیین بهاییان حیفایی به بهاییان ولی امری لقب "ناقض میثاق" داده است و از تمام اعضای سازمان خود می خواهد که از آنان اجتناب کنند و در صورتی که از آنان دوری نکنند خطر طرد برای خودشان وجود دارد .این امکان هست که بهاییان حیفایی تنها به دلیل خواندن مطالب و نوشته های بهائیان ولی امری به شدت تنبیه شوند. هر دو گروه حیفایی ها و ولی امری ها معتقدند که تنها راه  راستین بهایی بودن عضویت در گروه آن ها است، علیرغم فقدان هرگونه شواهد مثبته در آثاربهایی   هر دو مدعی اند که رهبرشان معصوم است، و هرچندآیین خودشان تحت یک رهبری واحد متحدنشده است هر دو تبلیغ می کنند که یک روز تمام جهان باید در ظل تعالیم بهایی تحت رهبری تشکیلات اختصاصی آن ها رهبری می شود. 

برخی از نوشته های میسون ریمی:

·                  بررسی روزانه فعالیت‌های ایادیان امر در ارض اقدس

·                  درخواست از ایادیان امر

·                  اعلام دومین ولی امربه ایادیان امر

·                  اعلامیه میسون ریمی به بهاییان جهان  

 

ژوئل مارانژلا بهاییان ارتدکس را اداره می کند. در وبسایت او Bahá'í-Guardian.com و نیز در سایت شورای ملی بهایی آمریکا که بهاییان ارتدوکس آمریکا را اداره می کند مطالب و اسناد جالب زیادی وجود دارد. برای اینکه دید کاملی از عقاید بهایی ارتدوکس داشته باشید، این مقالات را که توسط مارانژلا نوشته شده بررسی کنید:

 

·                  اعلان به جهان بهایی

·                  ضرورت وجود ولی امر در نظم جهانی بهاءالله

·                   خطا های متعدد ایادیان امر پس از صعود شوقی افندی

·                  اگر فقط آن‌ها فرصت داشتند

·                  درخواستی از بهاییان ارتدوکس

·                  اعلامیه سومین ولی امر، مارانژلا توضیح می دهد که اوچگونه به این مقام رسیده است.

برخی از بهاییان ولی امری معتقدند که دونالد هاروی فردی بود که ریمی واقعاًمی‌خواست جانشین او در ولایت امر شود. به مارانجلا و هاروی، وعده ولی امری داده شده بود و مارانجلا ابتداآمد و با این ادعا که ریمی پیر و سالخورده شده است و مقام خود را واگذار کرده، تلاش کرد که جنبش ریمی را در دست بگیرد. اما ریمی بعداً نظرش عوض شد و هاروی را تعیین کرد، ولی تا آن زمان مارانجلا حمایت از خود را محکم کرده بود و هاروی نمی توانست که پیروان مهمی را به دست آورد. هاروی، ژاک سوقومونیان از فرانسه را به عنوان جانشینش تعیین کرد و سوقومونیان در حال حاضر تلاش می کند که با کمک برنت رید، یک آمریکایی که توسط بهاییت حیفایی و بهاییت ارتدوکس طرد شده است، حمایت جلب کند. ریدبرای تبلیغ ادعای سوقومونیان به عنوان "سفر به قلب آیین بهایی" یک گروه مباحثه ترتیب داده است . در آنجا فایل هایی ارسال شده که دیدگاه سوقومونیان را مبنی بر این که او چهارمین ولی امر است توضیح داده است.

بهاییان معتقد به نیابت وابسته به سازمانی موسوم به "جامعه بهایی تربیت" است که توسط رکس کینگ در سال 1973 پایه گزاری شده است. کینگ استدلال می کرد که میسون ریمی ولی امر کامل نیست، زیرا بر اساس تفسیر سنتی تعالیم بهایی تنها یکی از وارثان از نسل بهاءالله می تواند این مقام را کسب کند. با این حال با توجه به انتصاب ریمی به عنوان رئیس شورای بین المللی بهایی ، کینگ مقام ریمی را به عنوان« نایب » به رسمیت شناخت که میبایست به عنوان رهبر قانونی جامعه مطاع بهاییان باشد، ولی هرگز نبایست تا بدان حد پیش رود که ادعای ولایت امری نماید. کینگ خود را به عنوان دومین نایب معرفی کرد و پیش گویی کرد که در آینده مردی از وارثان بهاءالله برخواهد خاست و ولایت امر را اعاده خواهد کرد و طلایه دارعصر ذهبی نظم جهانی بهایی خواهد شد. بهاییان معتقد به نیابت اکنون توسط شورای نواب که در وصیت نامه کینگ تعیین شده است رهبری می شود. به نظر می رسد که بهاییان معتقد به نیابت به گونه ای معقول تر از دیگر فرقه های بهایی باشند زیرا آن ها باور دارند که در حال حاضر نه ولی امر و نه بیت العدل اعظم جهانی میتواند وجود داشته باشند که همه الزامات این مؤسسات منصوص را تامین کنند.

دکتر للاند جنسن بنیانگذار بهاییان تابع شرایط میثاق است. جنسن مدعی شد که پپه ریمی (فرزند خوانده میسون) ولی امراست ولی پپه این را انکار کرد و در نهایت به پیروان جنسن گفت که جنسن اشتباه کرده، فاسد شده و یک دروغگو است. برخی از پیروان جنسن این نامه های پپه ریمی را پیدا کردند و سپس جنسن را رها کرده و از ژاک سوقومونیان پیروی کردند. نیل چیس از مریدان پروپا قرص جنسن، با پپه ریمی مرتبط بود و پپه ریمی (که در این زمان پیرمردی بود) یک بار (یا در چند مناسبت ) چیس را با عنوان «پسر من» خطاب کرده بود. این باعث شد که چیس ادعا کند که پپه پدر روحانی او است، درست مثل عبدالبها که پدر روحانی چارلز ریمی بود و او را "پسر من" خطاب می کرد. بنابراین در حالی که پپه ریمی گفت "من ولی امر نیستم، ژاک سوقومونیان ولی امر است" نیل چیس گفت "خب البته پپه ولی امر بود و او مرا فرزند خطاب کرد، پس من جانشین او هستم و سومین ولی امر بهایی هستم". بهاییان فعلی متعهد به میثاق ، پنج "جامعه" دارند.