HOME | ENGLISH WEBSITE
 

منازعه بهاییان

 آیین بهائی از دیگر ادیان که انشعاب در بین پیروانشان طبیعی است مستثنی نیست .هرچند رهبران بهایی ادعا کرده اند که میان بهاییان انشعابی نیست، حقیقت این است که آیین بهایی   فرقه های مختلفی دارد که هر کدام خود را دین راستین می خوانند و در بازه زمانی کوتاه 160 سال آیین بهایی بیش از هر دین دیگری شاهد انشعابات بوده است.

دراین جا اشاره ای مختصر داریم به تاریخ انشعابات در آیین بهایی ازابتدای تاسیس آن، باب، صبح ازل، بهاءالله، عباس افندی، شوقی افندی، و در نهایت تا زمان حال، دوران بیت العدل جهانی.

·                  انشعاب میان پیروان باب

·                  انشعاب میان پیروان بهاءالله

·                  انشعاب میان پیروان عبدالبهاء و شوقی افندی

·                  بهاییانی که معتقدند الواح وصایا عبدالبهاء جعلی است

 

فرقه های آیین بهایی
Watch This Important Video

 

 ملاحظه نمایید : رهبران و اولیای فرقه های آیین بهایی

همچنین : http://bahaisects.wordpress.com/

 | http://bahaifaction.sosblog.com/

Here is a brief video which outlines
the Cracks in the Covenant....

      

اهل بیان یا بیانی ها

کسانی هستند که معتقدند جانشین واقعی باب میرزا یحیی صبح ازل است و نه میرزا حسین علی نوری (بهاءالله)

 

دهشی ها

کسانی هستند که معتقدند رهبرشان دکتر دهش – سلیم موسی الاوشی رجعت باب (میرزاعلی محمد شیرازی ) است.

 

عصاره آیین بهایی

کسانی هستند که معتقدند به آمدن سومین مظهر پس از باب و بهاءالله هستند.

 

بهاییان موحد

کسانی هستند که معتقدند پس از بهاءالله پسر جوانترش محمدعلی جانشین واقعی او بود.

 

تشکیک در وصیتنامه عبدالبهاء :

بهاییان آزاد

بهاییان اصلاح طلب

جامعه تاریخ جدید

کسانی هستند که معتقدند وصیت و لوح عبدالبها مدرکی جعلی است که توسط شوقی افندی ساخته شده است.

 

تداوم ولایت امر :

بهاییان ارتدوکس (پیروان جوئل بری مارانجلا)

بهاییان تحت اشراف میثاق (پیروان نیل چیس)

قلب آیین بهایی (پیروان ژاک سوقومونیان)

بهاییان تربیت (پیروان رکس کینگ و بقیه)

کسانی هستند که معتقد به تداوم ولایت امر هستند.

 

بهاییان پیرو بیت العدل :

کسانی هستند که معتقدند ولایت امر با شوقی افندی پایان یافت و در حال حاضر بیت العدل جهانی رهبر واقعی است.

 

پیروان پیران خمسه :

کسانی هستند که معتقدند که در راستای تعالیم بهاءالله و عبدالبهاء  بیت العدل جهانی نیازمند یک ولی امر معصوم است.

به نظر می رسد که شعبه های آیین بهایی در به چالش کشیدن شاخه اصلی بهاییان پیرو بیت العدل حیفا موفق خواهند بود. از طرف دیگر بهاییان پیرو بیت العدل حیفا بیش از آنکه از بیت العدل بخواهند که ناقضین عهد و میثاق را طرد نماید فشار بیشتری بر می آورند تا تکلیف ولایت امر را روشن نماید. موضوع دادگاه اخیر که توسط بهاییان پیرو بیت العدل حیفا علیه دوشعبه دیگرتشکیل شده است موضوع ولایت امر بیش از پیش بین المللی کرده است. به نظر می رسد کفه تعادل بیشتر به سود کسانی است که به ولایت امر معتقدند. اگر روال فعلی مبارزات داخلی ادامه پیدا کند ممکن است بهاییت درگیرانشعابات بیشتری شود. باید دید.